Brokerage :Broker (Komisyoncu)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği ücret/komisyon
 
B.S. : Ambarda istiflenmiÅŸ
 
B.S.T. : Ä°ngiliz yaz saati
 
Bulk : Dökme yük
 
Bulky freight : Ağırlığı az olmasına rağmen, hacmen büyük dolayısıyla istif faktörü yüksek olan yük
 
ca. : Tahminen, takriben, yaklaşık,aşağı yukarı
 
c.a.d.(c/d) : Vesaik Mukabili. İthalat veya ihracatta, ihracatçıya vesaikin ithalatçı tarafından teslimi karşılığında ödenecek olan para. Bu şekilde yapılan ithalat veya ihracat.
 
c.a.g. : Mal Mukabili. Mal ithalatçıya ulaştıktan sonra İthalatçının ödeyeceği para.
 
Carriage : Taşıma, nakliye
 
Carrier : Taşıyıcı, nakliyeci
 
c.o.d. : Teslimde ödemeli
 
c.c. : Masraflar alıcı tarafından ödenecektir.
 
Certificate of origin : MenÅŸe ÅŸahadetnamesi
 
Cfr : Malın bedeli ve taşıma ücreti
 
Ci : Malın bedeli ve sigorta
 
Charge : Masraf, ücret, harç
 
Chargeable weight : Ücrete tabi ağırlık
 
Cif : Malın bedeli, sigorta ve navlun
 
Cif+c. : Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon dahil
 
Cifci : Malın bedeli, sigorta, navlun komisyon ve banka giderleri dahil
 
Cif landed : Malın bedeli, sigorta navlun ve boşaltma masrafları dahil.
 
c.k.d. : Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilen
 
Claims : Åžikayetler, zarar ve ziyan talepleri
 
Classification rates : Mal çeşidine göre taşıma ücretini sınıflandırma tablosu
 
C/o : Vasıtasıyla, eliyle
 
Collecting fee : Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
 
Commodity rates : Belirli bir mal ya da mal grubunun belirli bir yer ya da bölgede nakliyesinde uygulanan ücret tablosu
 
Conditions of contract : Sözleşme koşulları
 
Consignee : Kendisine mal gönderilen (alıcı)
 
Consignment : Gönderilen malın miktarı, mal gönderme, sevkiyat, sevk
 
Consignor (Sender) : Mal gönderen
 
Consolidator : IATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş yabancı ülkedeki ihraç limanında bulunan konsolosu tarafından onaylanan fatura
 
Consular invoice : Tasdikli fatura, konsolosluk faturası. Malları ithal eden ülkenin
 
c.o.s : Sevkiyat karşılığında peşin ödeme
 
c.p.d. : Harçları kiralayan öder
 
c.t. : Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında navkun ve diğer konularda yaptıkları anlaşmanın koşulları
 
Customs broker : Gümrük komisyoncusu
 
Customs declaration : Gümrük beyannamesi
 
d/a : Akseptans açılması karşılığında vesaikin yollanması
 
d.d. : Tehlike yaratabilecek malların istif edildiği güverte
 
Dead freight : Pişmanlık navlunu. Kiracılar tarafından yüklenmek üzere mutabık kalındığı halde bilfiil yüklenmeyen yük için ödenen navlun
 
Delivering carrier : Varış limanına gelen malları alıcılarına ulaştıran nakliyeci.
 
Delivery service : Teslimat servisi
 
Demurrage : Geminin yüklenmesş ya da boşaltılması için tanınan sürenin aşılması ve bunun için ödenen tazminat
 
Dep. : Hareket/gidiş/kalkış saati(seyir planına göre).
 
Dispatch money : Gemini yükleme veya boşaltmayı süresinden önce yapması durumunda ödenen ek ücret
 
d.l.c.(d.w.c. : Geminin yük alma kapasitesi, geminin yük taşıma kapasitesi. Bu kapasitede birim ağırlık 1016,047 kg.lık tondur.
 
d.l.o. : Yalnız yüklemede ödenen dispeç parası/ücreti.
 
d/p. : Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin gönderilmesi
 
E&OE : Hata ve unutma müstesnadır.
 
e.t.a. : Geminin tahmini varış zamanı.
 
e.t.c. : Muhtemel iş bitirme süresi
 
e.t.s. : Tahmini kalkış zamanı
 
ex ship : Gemiden teslim
 
f.a.c. : Yükleme/Boşaltma geminin tüm imkanları kullanılarak elden geldiğince süratli yapılmalıdır.
 
f.a.s. : Gemi bordasında teslim fiyatı Yükleme limanında malın satıcı tarafından her türlü masraf ve rizikoları kendisine ait olmak kaydıyla yüklenmek üzere gemi bordasında teslim fiyatı
 
f.c.r. : Nakliye komisyoncusunun tesellüm belgesi
 
f.c.t. : Nakliye komisyoncusunun taşıma belgesi
 
f.i. (Free in) : Taşıyıcının gemiye yükleme giderleri ile bir ilgisi olmayacağını belirten koşul
 
f.i.b. : Geminin rıhtıma yanaşamadığı durumlarda malın gemiye mavnalar tarafında ücretsiz taşınması
 
f.i.o. (Free in and out) : Taşıyıcının gemiye yükleme giderleri ile bir ilgisi olmayacağını belirten koşul
 
f.i.o.s. : (fis)İstifleme dahil taşıyıcının gemiye yükleme giderleri ile bir ilgisi olmayacağını belirten koşul
 
f.i.o.t. (fit) : Yükleme, boşaltma istifleme ve hap (ambarlara yüklenen yüklerin dengeyi sağlamak amacıyla dağıtılması ve yayılması) masraflarının taşıyıcı ile bir ilgisinin olmadığı hakkında koşul
 
f.o.a. : Uçakta teslim fiyatı
 
f.o.b. : Gemide teslim
 
f.o.q. : Rıhtımda teslim
 
f.o.r. : Trende teslim
 
Force majeure : Mücbir sebep
 
f.o.t. : Kamyonda teslim
 
f.o.w. : Gemi kira anlaşmalarında, buzların çözülmesi durumunda girilecek ilk limanı tanımlar
 
f.p.a. : Gemi karaya oturmadıkça, batmadıkça ve yanmadıkça özel avarya hariç. Çabuk bozulan, deniz iklimlerine dayanamayan maddelerin sigortasına eklenen kloz.
 
f.t. : Navlun piyasasında kullanılan bu terim ile söz konusu navluna taşıyıcının tüm istifleme, boşaltma giderlerinin ve geminin çalıştığı ticaret dalında olağan olan tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir.
 
Gateway charges : Hava limanında yükün aktarılması için yapılan masraflar
 
Goods : Emtia, mal, ticari eÅŸya
 
Handling : Uçağa alanda yapılan tüm ikmal ve bakım hizmetleri ile yolcu alma, kargo, posta, paket yükleme işlemleri
 
I.C.C. : İngiliz deniz sigorta poliçelerinde poliçenin kapsamını genişletmek veya daraltmak için hazırlanmış belirli klozlar/hükümler
 
Incoterms : Merkezi Paris'te olan Uluslar arası Ticaret Odası tarafından yayınlanan ve herhangi bir anlaşmazlığa meydan vermemek için fob, cif gibi belli başlı tüm uluslar arası ticaret terimlerinin kesin anlamlarını veren uluslar arası kurallar
 
Landing charges : Boşaltma/Tahliye masrafları
 
L/C (Letter of Credit) : Akreditif
 
Liner terms : Düzenli hat koşulları. Belirli limanlar arasında, denizcilik şirketi tarafından yapılan düzenli seferlerde uygulanan taşıma koşulları
 
Livraison en cale : Sözleşmeye bu şart konduğunda alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu da kendisine ait olur.
 
LS&D :Tahliye,depolama ve teslimat ücretleri
 
L/T :Büyük ton (1016,047 kg)
 
M/R :Yükün gemiye alındığını bildiren ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan, geçici olarak konşimento yerine geçen makbuz/ordino.
 
M/T :Metric ton 1000 kg
 
Offload : Boşaltılmış yük
 
Open rates : Açık tarife
 
o.w.h. : Normal çalışma saatleri
 
Parcel receipt : Kısmi yük makbuzu. Asgari ağırlıktan hafif yüklerin gereksiz yere fazla para ödenmemesi için tek bir konşimento ile sevk edilmesi durumunda, yük sahiplerine verilen, ancak başkasına devir ve temlik edilmeyen makbuz
 
Pilferage : Malın bir bölümünün çalınması
 
p.m. : Öğleden sonra
 
p.o.d : Teslimde ödemeli
 
ppd (Prepaid) : Önceden ödenmiş, bedeli/masrafı ödenmiş
 
s.a. : Onaya tabi
 
s.b.f. : Her zamanki ÅŸartlarla
 
shex : Pazar ve tatil günleri hariç.
 
Shipment : Sevkiyat yükleme
 
Shipped on deck at shipper risk : Malların geminin ambarında değil, riski gönderene ait olmak üzere güvertede taşınması
 
Shipper : Yükleyici
 
Shipping documents : Sevkiyat belgeleri
 
Short shipped : Gemi dolu olduğu için sevkiyatın bir bölümünün yüklenememesi
 
Sous palan : Supalan. Yükün alıcı araçlarına bordada teslim edilebileceğine ilişkin kloz.
 
Specific commodity rates : Yükün maliyetine göre ücret tarifesi. (Özellikle hava taşımacılığında geçer)
 
S.R.C.C. risks : Grev, ayaklanma ve halk hareketleri
 
Subopen : Açık olması koşuluyla
 
Surcharge : Limanın tıkanması, sıkışması gibi nedenlerden ötürü geçici olarak fazla alınan navlun.
 
Thru B/L :Tek konşimento. Gerek kara, gerekse deniz nakliyatı için düzenlenen tek konşimento
 
Toploading : Akreditife konan, malların gemi ambarında üste konması şartı
 
Trace : Yerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili olarak yapılan soruşturma
 
Transportation : Taşımacılık, nakliye
 
T.S. : Ãœstte istiflenmiÅŸ
 
u.c. : OlaÄŸan koÅŸullarda
 
Unless commenced earlier : Yükleme/Boşaltma, gemi limana vardığını resmen bildirmeden önce başlamış ise, astarya iş başlangıcından itibaren sayılır.
 
W/m : Navlunun hacme veya ağırlığa göre hesaplanması
 
 Posta ve Taşımacılık ile Ä°lgili Terimler
Bottom : Alt
Do not store in a damp place : Rutubetli yerde saklamayınız
Do not remove protective cardboard : Koruyucu mukavva ambalajını çıkarmayınız
Do not drop : Düşürmeyiniz
Fragile : Kırılabilir
Glass : Cam eÅŸya
Handle with care : Dikkatle taşıyınız
Lift here : Burada kaldırınız
Lift with chains not with hooks : Kancayla değil zincirle kaldırınız
Keep dry : Kuru yerde tutunuz
Keep upright : Dik tutunuz
Open here : Buradan açınız
To be rolled, not tripped : Devirmeden yuvarlayarak taşıyınız
Top : Ãœst
Use rollers : Tekerlek/Silindir kullanınız
Weight,net legal,gross,tare : Ağırlık,net,nizami,brüt,dara

 

Ä°ZMÄ°R MERKEZ

Adres     : 1469 Sokak No:99 Gar Apart. Kat 2 Daire 2 35220 Alsancak
Telefon  : 0.232. 464 9900
Fax        : 0.232. 464 1894
E-Mail    : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Copyright © 2013 Yiğit Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır. Designed by DataQlik